Tuesday, March 28, 2006

Arabino

Meaning: An arabian albino
Pronunciation: Ara-bhi-no
Usage: Sheik Abdullah is an Arabino
Root: Arab + Albino